Jesteś tutaj    /   Przetargi aktualne    /   Druk PKMD    Drukuj

Patroni Honorowi
 

 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 


Druk książki pn. „Pierwsza Książka Mojego Dziecka” posiadającej numer ISBN oraz tłoczenie i zainsertowanie płyty DVD

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 1/2014

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)

 

Zamawiający: Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Adres: ul. Rosoła 44 A, 02-786 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:

p. Irena Koźmińska, tel. 22 648 38 91, faks 22 648 38 92, przetargi@cpcd.pl, godz. 9:00 – 16:00, w sprawach formalnych: p. Anna Tryniszewska-Kolwas, tel. 22 648 38 91, faks 22 648 38 92, przetargi@cpcd.pl, godz. 9:00 – 16:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: druk książki pn. „Pierwsza Książka Mojego Dziecka” posiadającej numer ISBN oraz tłoczenie i zainsertowanie płyty DVD

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2 – usługi drukowania i powiązane

30234400-2 – uniwersalne dyski wideo (DVD)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji  elektronicznej.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni roboczych od daty akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej wersji książki wraz z płytą.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.    posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na druku książki dla dzieci z oprawą klejoną twardą z gąbką oraz stronami z kartonu sklejanego rewersami, spełniającej normy opisane w § 3 ust. II SIWZ o wartości co najmniej 300.000,00 złotych brutto każda,

3.    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę oraz Oświadczeń stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena za druk książki pn. „Pierwsza Książka Mojego Dziecka” posiadającej numer ISBN oraz tłoczenie i zainsertowanie płyty DVD

100 %

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 12:00 w dniu 06.08.2014 r., Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, ul. Rosoła 44A, 02–786 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie Zamawiającego
w Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.calapolskaczytadzieciom.pl

 

Data wywieszenia: 29.07.2014 r.

Irena Koźmińska

Prezes

Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

 

Ogłoszenie - PKMD - produkcja

 

 

SIWZ - PKMD - produkcja

 

 

Wynik - PKMD - produkcja
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET