E-formularz konkursowy
jest dostępny na stronie:
konkurs.cpcd.pl

Termin nadsyłania sprawozdań
upływa 10 września 2024 r.

Za nami kolejny rok realizacji kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W całym kraju nasi Liderzy czytali dzieciom w placówkach oświatowych i bibliotekach, a także w miejscach mniej oczywistych – w obiektach sportowych, w pakrach miejskich i na leśnych polanach. Zapraszali do czytania licznych gości: przedstawicieli władz samorządowych, reprezentantów różnych narodowości i zawodów; łączyli głośne czytanie z rozmaitymi działaniami. Teraz czas się tym pochwalić!

Do udziału w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy i edukatorów, którzy w minionym roku szkolnym aktywnie realizowali kampanię czytania w swoich placówkach.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i przesłanie online w terminie do 10 września 2024 r. sprawozdania z działalności w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2023/2024.

W ramach sprawozdania należy opisać:

– 3 (trzy) najciekawsze działania zrealizowane w ramach kampanii czytania
(w miarę możliwości zamieszczając zdjęcia i/lub linki do materiałów online dokumentujących działania);

– efekty działań zrealizowanych w ramach kampanii CPCD w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie rozbudzenia zainteresowań oraz potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży.

Przed wypełnieniem sprawozdania bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z:

Uwaga! Ponieważ formularz nie daje możliwości częściowego zapisania, a także korekty lub kilkakrotnego przesłania sprawozdania, bardzo ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z wymienionymi powyżej plikami, jak również przygotowanie zawczasu wszystkich potrzebnych informacji:

 • opisów trzech zrealizowanych działań (w pliku tekstowym – każde działanie maks. 800 znaków ze spacjami)
 • linków do relacji prasowych, informacji na stronach www oraz w mediach społecznościowych placówki
 • plików zdjęciowych (maksymalny rozmiar pliku to 5 MB)
 • opisu efektów prowadzonej kampanii (w pliku tekstowym – maks. 1000 znaków ze spacjami)

Kryteria oceny prac

Przy ocenie sprawozdań Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • zakres i różnorodność działań, w tym:
  • liczba dzieci, dorosłych i placówek (uczestników/odbiorców działań);
  • pozyskanie wsparcia ze strony władz samorządowych;
  • współpraca z mediami lokalnymi;
  • wykorzystanie mediów społecznościowych i nowoczesnych technik komunikacyjnych (prezentacje, spotkania online, materiały filmowe);
 • konsekwencja w prowadzeniu działań (działania regularne, przedsięwzięcia długofalowe);
 • kreatywność, pomysłowość, oryginalność działań;
 • edukacja dorosłych (rodziców, nauczycieli i in.) w zakresie efektów; głośnego czytania, zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, itp.;
 • wykorzystanie działań w ramach kampanii CPCD do promowania uniwersalnych wartości moralnych;
 • działalność nastawiona na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnościami, dotknięte wykluczeniem społecznym; działania angażujące i włączające dzieci z rodzin uchodźczych;
 • realizacja działań w ramach kampanii CPCD, jej haseł i celów, nie zaś jedynie w ramach  obowiązków zawodowych i/lub innych projektów czytelniczych;
 • identyfikacja wizerunkowa z kampanią „Cała Polska czyta dzieciom” (obecność haseł oraz materiałów edukacyjno-promocyjnych kampanii).

Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15 listopada 2024 r. na stronie internetowej Fundacji: calapolskaczytadzieciom.pl.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie także zamieszczona na stronie fanowskiej Fundacji na Facebooku: fb/calapolskaczytadzieciom.

Nagrody w Konkursie

Wszyscy Uczestnicy otrzymają podziękowania, natomiast Laureaci Konkursu – dyplomy oraz nagrody książkowe.
Laureaci Konkursu zostaną ponadto zaproszeni do udziału w seminarium literackim pt.: „Jak zainteresować dziecko książką?”, które odbędzie się w Warszawie (lub ew. online) w terminie do 16 grudnia 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Czytaj również