Już wiemy, że świat pełen jest tajemniczych pożyczalskich, dla których kawałek zwykłego sznurka może stać się liną, znaczki pocztowe – obrazami, a szpilka – bronią. Ich istnienie dobrze tłumaczy fakt, dlaczego tak często nie możemy znaleźć skarpetki, igły bądź agrafki, prawda? 😊

Przedstawiamy Laureatów Konkursu, którzy nadesłali najciekawsze prace plastyczne prezentujące tajemniczych pożyczalskich mieszkających w naszych domach i odpowiedzialnych za znikające nie wiedzieć gdzie drobne przedmioty.

Wiktoria Górecka, 10 lat
Nikodem Jankowski, 9 lat
Patrycja Majorczyk, 10 lat
Piotr Majorczyk, 7 lat
Maksymilian Panek, 8 lat

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace!

Serdecznie gratulujemy Laureatom, którzy otrzymają audiobooki „Pożyczalscy i wielki świat” wydane przez Wydawnictwo Jung-Off-Ska.

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu „Pożyczalscy i wielki świat” jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (zwana dalej: Organizatorem lub Fundacją).
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób niepełnoletnich, które uczestniczą w nim za zgodą swoich Rodziców/Opiekunów.
 • Prosimy Rodzica lub Opiekuna dziecka o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek konieczny do przyjęcia pracy dziecka do Konkursu.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Udział w Konkursie polega na wykonaniu i przesłaniu pracy konkursowej, tj. płaskiej pracy plastycznej prezentującej tajemniczych pożyczalskich mieszkających w naszych domach i odpowiedzialnych za znikające nie wiedzieć gdzie drobne przedmioty.
 • Inspirację do stworzenia pracy mogą stanowić fragmenty audiobooków „Pożyczalscy” oraz „Pożyczalscy i wielki świat” zamieszczone na kanale YouTube Wydawnictwa Jung-off-ska: https://www.youtube.com/channel/UCUXGa201NI6NgvI0zjNBICA
  Zapraszamy do ich odsłuchania!
 • Praca konkursowa ma być stworzona samodzielnie przez dziecko
  i dotychczas nigdzie niepublikowana.
 • Jeden Autor/Autorka może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
  Prace konkursowe (w formie zdjęcia lub skanu pracy plastycznej – w formacie jpg lub png) prosimy nadsyłać na adres: konkurs@cpcd.pl
  w tytule wiadomości należy podać: Konkurs „Pożyczalscy i wielki świat”, a w treści wiadomości; imię, nazwisko i wiek Autorki/Autora.
 • Plik z pracą konkursową należy podpisać wg następującego wzoru:
  tytuł pracy_imię_nazwisko_wiek Autorki/Autora.
 • Termin nadsyłania prac – do 24 czerwca 2021 do północy.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 29 czerwca 2021. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w serwisie Facebook na stronie fanowskiej Fundacji (fb/calapolskaczytadzieciom).

III. NAGRODY

 • Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 • Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność z tematem Konkursu, samodzielność, pomysłowość oraz estetyka wykonania.
 • W Konkursie zostanie przyznanych maksymalnie 5 równorzędnych nagród. Każda z nagrodzonych osób otrzyma audiobook pt. „Pożyczalscy i wielki świat” Wydawnictwa Jung-off-ska oraz materiały promocyjne Fundacji (zakładki do książek itp.)
 • Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub ich równowartość pieniężną.
 • Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 • Nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Polski na koszt Fundacji w terminie 7 dni od momentu otrzymania pełnych danych potrzebnych do wysyłki.

IV. ZGODY I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Udział w Konkursie oznacza zgodę Autorki/Autora pracy konkursowej i jej/jego opiekuna prawnego na publikację pracy na stronie www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 • Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania nagrodzonej pracy oraz wydania przez Organizatora nagrody. Podane dane osobowe będą wykorzystanie jedynie na potrzeby przeprowadzenia i promocji Konkursu.
 • Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
  o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Fundacją na adres: fundacja@cpcd.pl.

Czytaj również