Ogłaszamy II Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży pt. „Siedzę w domu i piszę” na opowiadanie o tematyce współczesnej. Wszystkich młodych twórców zapraszamy do udziału! Zapoznajcie się dokładnie z Regulaminem Konkursu, puśćcie wodze fantazji i nadsyłajcie swoje prace! Czekamy z niecierpliwością!

REGULAMIN KONKURSU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (zwana dalej: Organizatorem).
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób niepełnoletnich, które uczestniczą w Konkursie za zgodą swoich Rodziców/Opiekunów prawnych i samodzielnie napiszą opowiadanie o tematyce zgodnej z wytycznymi przedstawionymi w pkt. II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
 • Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
  • do 10 lat (do dnia 10. urodzin w momencie przesyłania pracy do Fundacji)
  • 10–14 lat (do dnia 14. urodzin jw.)
  • 14–18 lat (do dnia 18. urodzin jw.)
 • Tematyka opowiadania do wyboru:
  • problemy ekologiczne
  • życie podczas pandemii
  • uniwersalne wartości moralne (szacunek, uczciwość, odwaga, mądrość itd.)
 • Opowiadanie ma być napisane samodzielnie. Tekst dotychczas nigdzie nie publikowany.
 • Autor może nadesłać jedno opowiadanie. 
 • Autor może zaproponować własne ilustracje.
 • Forma humorystyczna mile widziana.
 • Objętość tekstu to maksymalnie 5400 znaków ze spacjami.
 • Opowiadania konkursowe należy nadsyłać w otwartych plikach tekstowych (np. doc, docx, odt); ewentualne ilustracje Autora należy zamieścić w tym samym pliku. 
 • Na początku pliku z tekstem opowiadania należy podać: nick Autora, wiek, adres e-mail oraz tytuł opowiadania.
 • Opowiadania prosimy nadsyłać na adres: konkurs@cpcd.pl, w tytule wiadomości podając nazwę Konkursu: „Siedzę w domu i piszę”, a w treści wiadomości – nick Autora, wiek oraz tytuł opowiadania.
 • Dodatkowo, w związku z niepełnoletnością autorów, prosimy Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie pracy dziecka.
 • Termin nadsyłania prac: 18 listopada 2021.
 • Termin ogłoszenia wyników Konkursu: do 12 grudnia 2021 (dokładna data oraz sposób ogłoszenia wyników zostaną podane pod koniec listopada 2021 na na stronie fanowskiej Organizatora na Facebooku (fb/calapolskaczytadzieciom) oraz na stronie internetowej Organizatora: www.calapolskaczytadzieciom.pl).

III PRACE JURY I NAGRODY

 • Prace konkursowe oceni jury pod przewodnictwem Doroty Koman, złożone z przedstawicieli Organizatora oraz uznanych pisarzy dla dzieci i młodzieży.
  Kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność, zgodność z tematyką Konkursu, poprawność językowa.
 • Nagrody:
  • W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane odrębne nagrody.
  • Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane, po redakcji, na www Organizatora.
  • Laureaci Konkursu otrzymają na stronie fanowskiej Organizatora na Facebooku gratulacje wygłoszone przez członków jury.
 • Nagrodzeni Autorzy otrzymają książki ze Złotej Listy Fundacji.
 • Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danej kategorii wiekowej lub przyznania wyróżnienia.

IV ZGODY I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Udział w Konkursie oznacza zgodę Autora oraz Rodziców/Opiekunów prawnych na redakcję tekstu oraz jego publikację na stronie www oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 • Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz wysłania przez Organizatora nagrody.
 • Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 • Polityka prywatności Organizatora Konkursu dostępna jest na stronie: https://calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-prywatnosci/

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Organizatorem (konkurs@cpcd.pl).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Czytaj również