Z okazji Dnia z żubrem zorganizowanego w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach” zapraszamy dzieci do stworzenia 4-6 obrazowego minikomiksu o żubrach – o tym, jak żyją, jak są dla nas ważne i jak ludzie powinni się do nich odnosić.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (zwana dalej: Organizatorem)
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób niepełnoletnich, które uczestniczą w Konkursie za zgodą swoich Rodziców/Opiekunów.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 22 czerwca 2020. Rozstrzygnięcie ogłosimy na stronie internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w serwisie Facebook, na stronie fanowskiej Organizatora.

II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Komiks ma być narysowany samodzielnie przez dziecko i nigdzie dotychczas nie publikowany.
 • Jeden Autor może nadesłać jeden komiks.
 • Treść komiksu: życie żubrów, ich miejsce w przyrodzie, relacje z innymi zwierzętami oraz ludźmi.
 • Objętość nadsyłanych komiksów: 4-6 obrazków.
 • Komiksy prosimy nadsyłać na adres: konkurs@cpcd.pl, w tytule wiadomości należy podać nazwę Konkursu: „Komiks z żubrem”, a w treści wiadomości – imię i nazwisko Autorki/Autora oraz tytuł komiksu.
 • Plik z komiksem (pdf, jpg) należy zatytułować wg następującego wzoru: tytuł_komiksu_imie_nazwisko_Autora.
 • Termin nadsyłania prac – do 15 czerwca 2020.
 • Dodatkowo, w związku z niepełnoletnością Autorów, prosimy Rodzica lub Opiekuna dziecka o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Konkursie pracy dziecka.

III NAGRODY

 • Nagrodami w Konkursie są komiksy Tomasza Samojlika pt. „Ostatni żubr” oraz materiały promocyjne Fundacji (zakładki do książek itp.)
 • Nagrodę, tj. po jednym egzemplarzu ww. komiksu otrzyma 5 uczestników Konkursu.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. 
 • Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
 • Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

IV ZGODY I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Udział w Konkursie oznacza zgodę Autorki/Autora oraz jej/jego Rodziców/Opiekunów na redakcję oraz publikację komiksu na stronie www oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 • Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
 • Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Fundacją.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Czytaj również