Zdjęcie rzeźby: Pippi podnosi konia
GRAND PRIX Konkursu literackiego im. Astrid Lindgren – rzeźba Pippi Pończoszanki podnoszącej konia autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich

Uwaga! Poniższy Regulamin dotyczył zakończonej już V edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren.

Pod Honorowym Patronatem Ambasady Szwecji, Biblioteki Narodowej oraz Instytutu Książki Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” jako Organizator Konkursu we współpracy z Wydawnictwami: Literatura, Nasza Księgarnia i Publicat ogłasza V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

Partnerami Konkursu są: Fundacja PZU i Fundacja AMF „Nasza Droga”

Regulamin Konkursu:

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie autorzy pełnoletni.
 2. Na Konkurs będą przyjmowane prace w trzech kategoriach wiekowych:
 • książka dla dzieci w wieku do 6 lat
 • książka dla dzieci w wieku 6-10 lat
 • książka dla dzieci w wieku 10-14 lat
 1. Wymagania dotyczące prac konkursowych:
 • forma utworu: bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań; własnego autorstwa, napisane prozą
 • tematyka utworu – współczesna (z wyłączeniem tematów i opisów propagujących niezdrowe, a popularne nawyki i zachowania np. jedzenie słodyczy, zwłaszcza powiązane z miłymi zwyczajami rodzinnymi, gościnnością);
 • informacje techniczne:
  • praca napisana oryginalnie w języku polskim;
  • objętość pracy: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 22 strony maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami);
  • druk jednostronny, czcionka Arial lub zbliżona o rozmiarze 11;
  • strony numerowane, maszynopis zszyty;
 • prace wyłącznie tekstowe (bez grafiki), dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach;
 • praca konkursowa powinna spełniać fundacyjne kryteria dobrej książki dla dzieci dostępne na stronie www Fundacji.
 1. Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej oraz przedstawicieli Wydawnictw Konkursowych i Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca:
 • jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych;
 • niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści;
 • jest napisana piękną i poprawną polszczyzną, wyrabia dobry smak literacki;
 • uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji i relacji między ludźmi;
 • niesie przesłanie szacunku do dziecka, innych istot, przyrody, kraju, tradycji, wartości humanistycznych;
 • rozwija wrażliwość moralną i umiejętność odróżniania dobra od zła;
 • uczy rozwiązywania problemów i konfliktów;
 • unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.;
 • chroni wrażliwość dziecka – nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy;
 • buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.
 1. Maszynopisy prac konkursowych należy przesłać w 3 egzemplarzach. Każdy maszynopis należy podpisać 1- 2 wyrazowym godłem/hasłem (nie można go podpisywać swoim imieniem ani nazwiskiem, dodawać dedykacji i żadnych dopisków), na stronie tytułowej podać tytuł, liczbę znaków ze spacjami i kategorię wiekową. Do maszynopisów należy dołączyć niepodpisaną, zaklejoną kopertę zawierającą tytuł pracy i dane Autora: godło, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail. Maszynopisy z kopertą z danymi Autora należy przesłać w jednej przesyłce

na adres:

Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”
ul. Rosoła 44a
02-786 Warszawa
z dopiskiem:
*V Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren*
 1. Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2018 (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 30 kwietnia 2019; informacja o wynikach pojawi się na stronie Fundacji: www.calapolskaczytadzieciom.pl.
 3. Prace nie spełniające wymogów określonych w punktach 3, 5 i 6 nie wezmą udziału w Konkursie.
 4. Jury zastrzega sobie prawo przesunięcia nagrodzonej pracy konkursowej do innej kategorii wiekowej niż wskazana przez Autora pracy.
 5. Fundacja i Jurorzy nie udzielają informacji na temat ocen Jury, ani poszczególnych jego członków. Próby kontaktowania się Autorów z Jurorami lub Fundacją w sprawie wyników przed oficjalnym ogłoszeniem listy laureatów Konkursu są niedopuszczalne i mogą spowodować wykluczenie Autora z Konkursu.
 6. Nagrody pieniężne – dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie – wynoszą (brutto):
  • I nagroda – 15 000 PLN
  • II nagroda – 10 000 PLN
  • III nagroda – 5 000 PLN
  • Jury może przyznać wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix Konkursu w postaci rzeźby Pippi Pończoszanki podnoszącej konia autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody danego stopnia w określonej kategorii wiekowej oraz nieprzyznania wyróżnień.
 7. Fundacja jako Organizator Konkursu zastrzega prawo pierwodruku pierwszego nakładu książek nagrodzonych lub wyróżnionych w Konkursie dla wskazanego przez nią Wydawnictwa Konkursowego, stosownie do kategorii wiekowej nagrodzonej/wyróżnionej książki.
 8. Udział w Konkursie oznacza zgodę Autora na współpracę redakcyjną ze wskazanym przez Fundację Wydawnictwem Konkursowym. Nagrody będą wypłacane po podpisaniu przez Autora nagrodzonej/wyróżnionej pracy umowy ze wskazanym Wydawnictwem. Odmowa podpisania przez Autora umowy ze wskazanym Wydawnictwem Konkursowym jest równoznaczna z wycofaniem pracy z Konkursu. W takim przypadku Jury może podjąć decyzję o przyznaniu danej nagrody kolejnemu najwyżej ocenionemu Autorowi w danej kategorii wiekowej.
 9. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książkowej do końca 2019 r. przez Wydawnictwa Konkursowe.
 10. Maszynopisy przesłane na Konkurs nie będą zwracane.
 11. Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu z Autorami, których prace zostały wysoko ocenione przez Jury, jednak nie znalazły się wśród tytułów nagrodzonych i wyróżnionych, w sprawie ich wydania.
 12. Informacje organizacyjne i techniczne dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem: tel. 22 648 3891 (od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00) lub pod adresem: konkurs@cpcd.pl
 13. Biorąc udział w Konkursie, Autor dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i promocji nagrodzonych książek. Administratorem danych jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” z siedzibą w Warszawie, 02-786, ul. Rosoła 44A. Zasady przetwarzania danych dostępne są na: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/polityka-prywatnosci
 14. Przesłanie przez Autora pracy na Konkurs oznacza akceptację przez niego niniejszego Regulaminu.

ZAPRASZAMY DO PISANIA DOBRYCH KSIĄŻEK DLA DZIECI!!!

CZP: Często Zadawane Pytania

 1. Czy można podać adres zwrotny na dużej kopercie, w której autorka/autor przesyła maszynopisy na Konkurs?

Odpowiedź: Tak. Przesyłki są odbierane z poczty i rejestrowane przez sekretariat Fundacji, a Jurorzy i prejurorzy nie mają dostępu do danych autorów aż do momentu odkodowania ich nazwisk już po wyborze nagrodzonych tytułów.

 1. Czy na Konkurs można przesłać więcej niż jedną pracę?

Tak. Każdą pracę należy wówczas opatrzyć innym godłem i przesłać w oddzielnych kopertach.

 1. Czy maszynopis oznacza tekst wydrukowany z komputera na drukarce?

Tak.

 1. „W Regulaminie jest napisane, że prace nie mogą być zgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach. Czy wysłanie tekstu do wydawnictwa i brak odpowiedzi lub wysłanie tekstu i odpowiedź „piękne, ale nie możemy wydać” należy interpretować jako zgłoszenie do druku/oceny?

W przypadku jednoznacznej decyzji wydawnictwa, do którego Autor/Autorka przesłali wcześniej pracę, o braku zainteresowania wydaniem zgłoszonej mu książki, można ją przesłać na Konkurs im. AL.

Trzeba jednak wcześniej sprawdzić status sprawy w wydawnictwie, może być to zwykłe opóźnienie w odpowiedzi związane z długim procesem czytania nadsyłanych książek, a decyzja nie została jeszcze podjęta. W takim przypadku prosimy o nieprzysyłanie pracy na Konkurs.

Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której wydawnictwo, do którego praca została wcześniej wysłana, zgłosi chęć wydania książki. Jeśli Autor wycofa ją z wydawnictwa przed jego ostateczną odpowiedzią i wyśle na Konkurs – straci wydawnictwo, które zaangażowało się wcześniej w czytanie i ocenę książki. Jeśli Autor wycofa książkę z Konkursu, gdyż dowie się w trakcie, że wydawnictwo jest gotowe wydać jego pracę – stracą organizatorzy Konkursu, którzy angażują wiele osób w jej przeczytanie i ocenę.

 1. „Czy dziadkowie nie mogą wziąć od czasu do czasu wnuka na lody, a na przyjęciu urodzinowym nie może pojawić się tort? Albo rodzicom nie wolno poczęstować gości ciastem własnej roboty? Czy regulamin wymaga ode mnie, abym całkowicie usunęła słodycze ze świata przedstawionego?”

Tak, tego właśnie wymaga Regulamin. Podobnie jak w filmach i książkach dla dzieci nie lansuje się palenia papierosów lub zachowań rasistowskich. W podpunkcie 3.2. Regulaminu chodzi o wyłączenie tematów i opisów propagujących niezdrowe, popularne nawyki i zachowania, jak np. jedzenie słodyczy, nadmierne korzystanie z gier komputerowych i internetu, brawura itp.

Konkurs ma służyć nie tylko wyznaczaniu wysokich standardów literackich, ale też torowaniu świadomości i wiedzy społecznej na temat mądrych postaw, nawyków i zachowań, zwłaszcza, że książki są ważnym narzędziem wychowywania dzieci i młodzieży. Świadomość społeczna dotycząca szkodliwych zachowań jest w naszym kraju niska. Niektóre z nich urosły wręcz do symbolu więzi rodzinnych (torty urodzinowe i szarlotka u babci), luzu (alkohol, papierosy, brawura), nowoczesności (spędzanie życia w świecie wirtualnym). Pojawianie się w książkach dla najmłodszych przykładów powszechnie praktykowanych szkodliwych zachowań bez komentarza autora, daje młodemu odbiorcy – a często też rodzicowi – sygnał, że zachowanie to jest normalne i akceptowane, tym samym wzmacnia je jak podprogowa reklama. Organizatorom Konkursu zależy na tym, by pisarze rozumieli swoją ważną rolę zarówno w tworzeniu klimatu przyzwolenia, gdy szkodliwe lub niezdrowe zachowania przedstawione są niewinnie i będą kojarzyć się dzieciom z przyjemnymi sytuacjami rodzinnymi lub emocjonalnymi, jak i we wskazywaniu wzorców właściwych wyborów, dystansujących się od zachowań niemoralnych bądź niemądrych. Konkurs będzie wspierał tę drugą postawę.

Czytaj również