Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
ogłasza VI Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren
na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży
pod Honorowym Patronatem Biblioteki Narodowej.

Partnerami Konkursu są Fundacja PZU oraz Fundacja AMF „Nasza Droga”.

REGULAMIN KONKURSU

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie autorzy pełnoletni.

2. Konkurs dotyczy utworów w następujących kategoriach wiekowych: 

  • książka dla dzieci w wieku do 6 lat
  • książka dla dzieci w wieku 6–10  lat
  • książka dla dzieci w wieku 10–14 lat

3. Forma utworu: bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań – napisane prozą; tematyka współczesna.

4. Prace: wyłącznie tekstowe, dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku/oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach. Prace z ilustracjami nie będą rozpatrywane.

5. Praca powinna spełniać fundacyjne Kryteria dobrej książki dla dzieci dostępne na www Fundacji.

6. Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej, przedstawicieli wydawnictw konkursowych i przedstawicieli Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca:

–  jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych i/lub stosownych wyłącznie dla dorosłych,
–  niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści, 
–  jest napisana piękną i poprawną polszczyzną; wyrabia gust estetyczny i dobry smak literacki,
–  uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji i relacji między ludźmi,
–  niesie przesłanie szacunku do dziecka, innych istot, przyrody, kraju, wartości humanistycznych,
–  rozwija umiejętność odróżniania dobra od zła, uczy rozwiązywania problemów i konfliktów,        
–  unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp.,
–  unika propagowania niezdrowych nawyków i zachowań (np. jedzenia słodyczy/słodkich potraw jako synonimu troski, gościnności, dobrego samopoczucia),
–  chroni wrażliwość dziecka,
– nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika epatowania grozą, przemocą,        
–  buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie.

7. Informacje techniczne: praca ma być oryginalnie napisana w języku polskim, objętość pracy: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 22 strony maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami), druk jednostronny, czcionka Arial lub Times New Roman o rozmiarze nie mniejszym niż 11, strony numerowane, maszynopis zszyty. 

8.  Maszynopisy prac konkursowych należy przesłać w 3 egzemplarzach. Na pierwszej stronie każdego maszynopisu na górze należy:

–  napisać 1-2 wyrazowe godło (nie można podawać swego nazwiska, dodawać dedykacji ani dopisków),
– podać tytuł pracy i kategorię wiekową dla jakiej jest przeznaczona,
– podać liczbę znaków ze spacjami.

Do dużej koperty zawierającej maszynopisy należy włożyć małą niepodpisaną i zaklejoną kopertę zawierającą tytuł pracy i godło oraz dane Autora: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail.

Maszynopisy wraz z małą kopertą z danymi Autora należy przesłać w jednej przesyłce na adres:

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
ul. Rosoła 44a
02-786 Warszawa

z dopiskiem: VI Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren

9.  Termin nadsyłania prac konkursowych: do 30 listopada 2022 (decyduje data stempla pocztowego). Ze względu na urlop Fundacji prace będą przyjmowane od 1 września 2022 r.

10. Termin rozstrzygnięcia Konkursu: do 31 maja 2023; informacja o wynikach pojawi się na stronie Fundacji: www.calapolskaczytadzieciom.pl

11.  Prace niespełniające wymogów Regulaminu (pisane wierszem, z ilustracjami, za długie, za krótkie, podpisane lub zawierające oznakowanie umożliwiające identyfikację autora) nie wezmą udziału w Konkursie. 

12.  Maszynopisy nie będą zwracane.

13.  Fundacja nie udziela informacji nt. ocen Jury. W sprawach technicznych dotyczących Konkursu można  kontaktować się wyłącznie z osobą rejestrującą prace konkursowe pod adresem: konkurs@cpcd.pl. Prosimy nie podawać w rozmowie swojego imienia i nazwiska.

14. Kontaktowanie się Autora z jurorem/jurorami lub wydawnictwami w sprawach związanych z Konkursem przed oficjalnym ogłoszeniem jego wyników może spowodować dyskwalifikację Autora i jego pracy.

15.  Nagrody pieniężne ─ dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie ─ wynoszą:

 I nagroda ─ 15 000 PLN
II nagroda ─ 10 000 PLN                                                           
III nagroda ─  5 000 PLN

Grand Prix Konkursu stanowi rzeźba Pippi Pończoszanki podnoszącej konia, autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w określonej kategorii.

16. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wiekowej wskazanej przez Autora nadesłanej pracy.

17. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książkowej w ciągu maksymalnie 1 roku od ogłoszenia wyników.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwodruku utworów nagrodzonych w Konkursie przez wydawnictwa konkursowe. Ewentualna decyzja Autora o przeniesieniu nagrodzonej pracy do innego wydawcy spowoduje cofnięcie nagrody i przekazanie jej Autorowi kolejnej najwyżej ocenionej pracy.

19. Udział w Konkursie oznacza zgodę Autora na współpracę redakcyjną ze wskazanym Wydawcą.

20. Fundacja zastrzega sobie prawo do przekazania zainteresowanym Wydawnictwom uczestniczącym w Konkursie kontaktów do Autorów prac, które nie zostały w nim nagrodzone.

21. Nadesłanie pracy na Konkurs stanowi akceptację przez Autora warunków niniejszego Regulaminu.

ZAPRASZAMY DO  PISANIA  DOBRYCH  KSIĄŻEK 
DLA  DZIECI I MŁODZIEŻY!!!

Czytaj również