Z okazji XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Książka jest jak ogród”. 

Jak Wy rozumiecie hasło tegorocznego Tygodnia czytania? Czy książkę można rzeczywiście porównać do ogrodu? 

Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych prac! Najciekawsze z nich nagrodzimy i zaprezentujemy na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku!

Nagrodami w konkursie będą znakomite książki, które dotrą do zwycięzców dzięki Partnerowi Tygodnia Czytania – firmie kurierskiej DPD. Dziękujemy!

Uwaga! Prace na Konkurs mogą nadsyłać także nauczyciele i wychowawcy, niezbędne jest jednak wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Konkurs przez Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „KSIĄŻKA JEST JAK OGRÓD”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (zwana dalej: Organizatorem).
 • Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób niepełnoletnich, które uczestniczą w nim samodzielnie za zgodą swoich Rodziców/Opiekunów.
 • W związku z niepełnoletnością Uczestników Konkursu, prosimy Rodzica lub Opiekuna prawnego dziecka o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest to warunek konieczny do przyjęcia pracy dziecka do Konkursu.
 • Prace konkursowe można nadsyłać do 12 czerwca 2023.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 czerwca 2023
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w serwisie Facebook na stronie fanowskiej Organizatora (fb/calapolskaczytadzieciom).

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej (technika dowolna, format A4) związanej z hasłem XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „Książka jest jak ogród”.
 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
  • do 6 lat (do dnia 6. urodzin w momencie przesyłania pracy do Fundacji)
  • 6–10 lat (do dnia 10. urodzin)
  • powyżej 10 lat
 • Praca plastyczna ma być stworzona samodzielnie przez jedno dziecko i dotychczas nigdzie niepublikowana.
 • Jeden Autor może nadesłać jedną pracę.
 • Skany prac konkursowch prosimy nadsyłać na adres: konkurs@cpcd.pl, w tytule wiadomości należy podać: Konkurs plastyczny „Książka jest jak ogród”, a w treści wiadomości; imię, nazwisko i wiek Autorki/Autora oraz tytuł pracy.
 • Plik z pracą plastyczną należy podpisać wg następującego wzoru: imię_nazwisko_wiek Autorki/Autora_tytuł pracy.

III. NAGRODY

 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową.
 • Nagrodami w Konkursie będą książki dla dzieci i młodzieży, szczególnie o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
 • Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną lub inne nagrody rzeczowe.
 • Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
 • Nagrody będą wysyłane do zwycięzców w terminie 21 dni od dnia nadesłania pocztą elektroniczną pełnych danych teleadresowych umożliwiających realizację przesyłki kurierskiej firmy DPD Polska Sp. z o.o.
 • Nagrody będą wysyłane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. ZGODY I DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestniczki/Uczestnika i jej/jego Rodzica lub Opiekuna prawnego na publikację nagrodzonej pracy konkursowej na stronie www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 • Podanie danych osobowych własnych oraz dziecka (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania nagrodzonej pracy oraz przesłania przez Organizatora nagrody.
 • Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy z Fundacją na adres: konkurs@cpcd.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Czytaj również